Category: เลาะรั้วโรงเรียน

ธนาคารโรงเรียนดีเด่น โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามตั้งอยู่ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เปิดทำการสอนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีโครงการเด่น คือ ธนาคารโรงเรียน คุณครูสิบเอกหญิงสุดใจ …

อ่านเพิ่มเติม

BANKHAI GSB Digital School Bank – ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล โรงเรียนบ้านค่าย

โรงเรียนบ้านค่าย ตั้งอยู่ที่ หมู่.6 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การบริหารงานของ ผอ. …

อ่านเพิ่มเติม

สร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยงานอาชีพ NK.8 Water For Life School น้ำคือชีวิต

สร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยงานอาชีพ NK.8 Water For Life School น้ำคือชีวิต โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8  ตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ …

อ่านเพิ่มเติม

Zero Waste School เส้นทางสู่โรงเรียนจัดการขยะ โรงเรียนบ้านเจริญสุข สพป.ระยองเขต 2

ตอนเช้านักเรียนโรงเรียนบ้านเจริญสุข กำลังทำเขตพื้นที่รับผิดชอบ กวาดใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นนำมากองเก็บใส่เสวียนตามโคนต้นไม้ที่โรงเรียน เตรียมไว้ เพื่อทำเป็นปุ๋ยหมัก เด็กชายผู้มีความขยันขันแข็งเล่าว่า “ จะทำปุ๋ยหมักที่ต้นไม้ของฉันโดยเอาใบไม้ ขี้วัววางสลับชั้นกันไปเรื่อยๆ ทุกๆวันจนเต็มเสวียน …

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนนักเกษตรน้อย ตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม จังหวัดระยอง

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ในการทำงานสร้างอาชีพอย่างสร้างสรรค์ รวมไปถึงส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะอาชีพเกษตรกรมีรายได้ ระหว่างเรียน รู้จักประหยัดอดออม มีความรอบคอบ มีความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ …

อ่านเพิ่มเติม