โรงเรียนนักเกษตรน้อย ตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม จังหวัดระยอง

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

ในการทำงานสร้างอาชีพอย่างสร้างสรรค์ รวมไปถึงส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะอาชีพเกษตรกรมีรายได้ ระหว่างเรียน รู้จักประหยัดอดออม มีความรอบคอบ มีความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โดยใช้กระบวนการ PHAILORM MODEL ร่วมกับศาสตร์พระราชาหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริ

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นฐาน และ Deming Cycle (PDCA)

คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายตามโครงการโดยได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักชนิดต่างๆ และทำปุ๋ยหมักด้วยการลงมือปฏิบัติจริงในทุกๆ ขั้นตอน ดังนี้

  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมปลูกผักต้นอ่อน
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมปลูกผักบุ้ง
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมปลูกต้นหอม
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมเตยมหัศจรรย์
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมทำปุ๋ยหมักใบไม้/มูลวัว

โครงการ “โรงเรียนนักเกษตรน้อย ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9” ได้จัดทำอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ตามแนวทางวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ หัวข้อ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ” โดยใช้พื้นที่เป็นฐานปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

ข้อมูลโดย : นางจุฑามาศ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม