BANKHAI GSB Digital School Bank – ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล โรงเรียนบ้านค่าย

โรงเรียนบ้านค่าย ตั้งอยู่ที่ หมู่.6 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การบริหารงานของ ผอ. ดร. ดำรงค์ ศรีอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย ได้กล่าวว่า “การส่งเสริมการออมของโรงเรียนบ้านค่าย โดยการออมเงินผ่านบัญชี โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับธนาคารออมสินสาขาบ้านค่าย ให้ความรู้ในเรื่องการออมและ Application MyMo ออมเงินผ่่านระบบดิจิทัล ง่าย สะดวก ให้เด็กเกิดการออมเงิน โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กๆ เปิดบัญชีกับธนาคาร โดยมีเท่าไรก็ออมตามกำลัง นักเรียนร้อยละ 100 เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียน รณรงค์การออมแทรกในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และแผน การเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

การฝึกวินัยในเด็กนักเรียนในเรื่องการออม การวางแผนใช้เงิน ในอนาคต สร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีในการออมตั้งแต่เด็ก ฝึกใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล สอดคล้องกับวิถีชีวิิตจริง เด็กจะเกิดความตระหนักในการออม ที่จะมีเงินใช้ในวันข้างหน้า โดยเด็กจะรู้จักการ แบ่งเงินจากที่ได้รับจากผู้ปกครอง เงินรับรายวัน รายสัปดาห์โดยมีทักษะการบริหารเงินได้ลงตัว จากรายจ่าย คือ เงินบริโภค เงินรับประทานอาหารกลางวัน เงินส่วนเหลือ และเงินออม ผ่านการสร้างนิสัยการออมและการวางแผนการใช้เงิน”

GSB Digital School Bank – ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล โรงเรียนบ้านค่าย

ท่าน ผอ. เล่าถึงกิจกรรมของเด็กๆ

ที่มาของธนาคารโรงเรียนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของฐานการเรียนรู้ วิถีการออม ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านค่าย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ประโยชน์ ด้านการจัดการเงินของตนเองผ่านการออม ส่งเสริมความประหยัด รู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์ ซึ่งนักเรียนเป็นเจ้าของธนาคารและเจ้าของบัญชีรายบุคคล ของธนาคารออมสิน ที่ร่วมมือกับทางโรงเรียน ส่งเสริมการออมร่วมกัน

ครูจุฑารัตน์ พวงทองและครูรัชดาพร กุลวุฒิ ผู้ดูแลธนาคารดิจิทัลของโรงเรียนเล่าถึงการบริหารจัดการธนาคารให้ฟังว่า “ธนาคารจะเปิดเวลา 11.00 – 12.40 น. รับฝากเงินโดยทีมคณะกรรมการเด็กๆ ก็จะมีขั้นตอนคือ เด็กรับบัตรคิว ใบนำฝากเป็นสลิป ใบฝากทั่วไป กรอกชื่อ จำนวนเงิน โดยกรอก 2 ช่อง เพื่อมีต้นขั้วเก็บไว้เอง 1 ชุด ยื่นส่งให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร เช็คข้อมูลและกรอกข้อมูลในไฟล์ไดเร็คเครดิต ประมาณเที่ยง ก็โอนเงินทั้งหมดที่นักเรียนฝากด้วยระบบ C2SB ของธนาคารออมสิน โดยเด็กทุกคนต้องเปิดบัญชีกับธนาคารออมสิน เงินที่ฝากทุกวันก็จะเข้าบัญชีของแต่ละคน โรงเรียนเป็นเพียง สะพานการฝากเงิน และส่งเสริมให้เด็กรักการออมเท่านั้น

น.ส. นิลมณี มงคลสวัสดิ์ นักเรียนชั้น ม.4/1 เล่าว่า แต่ละเดือนคณะกรรมการจะเปลี่ยนหน้าที่กัน รับเงิน การตรวจสอบข้อมูล การกรอกข้อมูลในระบบ โอนเงินตามรอบที่ธนาคารออมสินกำหนด”

น้องเล่าให้ฟังในบทบาทกรรมการธนาคารและเล่าวิธีการจัดการการเงินของตนเองว่า “หนูแบ่งเงินเป็น 2 บัญชี คือ บัญชีที่หนึ่ง ออมไว้เพื่อใช้จ่าย และบัญชีที่สองออมไว้เพื่อการเรียนต่อ ในหนึ่งสัปดาห์ พ่อจะให้เงินไปโรงเรียน 300 บาท หนูก็จะหาเงินพิเศษทำ วันเสาร์และวันอาทิตย์ ได้อีก 200 บาท รวมเป็น 500 บาท หนูก็จะออม 100 บาท ฝากไว้เรียน 100 บาท และซื้ออุปกรณ์การเรียน 100 บาทและไว้ใช้จ่ายอื่นๆ อีก 200 บาท ต่อสัปดาห์ ถ้าออมแล้วในอนาคต หนูจะมีเงินเรียนต่อและยังสามารถนำเงินไปลงทุนทำอะไรได้อีกค่ะ”

น้องเล่าให้ฟังด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจ