สร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยงานอาชีพ NK.8 Water For Life School น้ำคือชีวิต

สร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยงานอาชีพ NK.8 Water For Life School น้ำคือชีวิต

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8  ตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 3 แห่งนั่นคือ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และอ่างเก็บน้ำหนองใหญ่ อ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่งเป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิต เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทำการประมงเลี้ยงชีพจากรุ่นสู่รุ่น น้ำคือชีวิตของทุกชีวิต คุณครูคัคนานต์ สมศรี ซึ่งเป็นครูวิชาการของโรงเรียนบอกว่า

“ ด้วยเหตุนี้โรงเรียนของเรา ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ เพื่อให้คงอยู่ และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าในทุกๆด้าน ตลอดจนการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและประวัติศาสตร์ไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอด เราได้แนวคิดมากำหนดจุดเน้นของโรงเรียนเป็นSchool concept ที่ว่า  NK.8  water for life School  น้ำคือชีวิต โดยโรงเรียนจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ สร้างมูลค่าให้ตัวเอง เป็นการต่อยอดจากการเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการทำเกษตรระบบหมุนเวียน เกษตรผสมผสาน การบำบัดน้ำเสีย และการอนุรักษ์น้ำ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ ให้เกิดความคุ้มค่า มีทักษะการทำงานเป็นทีม  ได้เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น และรู้จักพึ่งพาตนเอง มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ในพื้นที่ตนเองรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นต่อยอดการขายวิสาหกิจชุมชนและนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้”

ทำไม NK.8  water for life School จึงเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ ในพื้นที่ของตนเอง ปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ประกอบด้วยน้ำ ดิน พลังงานจากทรัพยากรต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ พืชและสัตว์ เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีค่า ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ น้ำเป็นต้นกำเนิดของแหล่งผลิตห่วงโซ่อาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต เพราะถ้าหากมีดินแต่ขาดน้ำ ก็ไร้ประโยชน์ อีกทั้งมนุษย์ยังใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคมากขึ้นทุกวัน  ดังนั้นจึงต้องถึงเวลาที่เราจะลงมือสู่การเรียนรู้การปฏิบัติและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างจริงจัง  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองระยอง 8 ได้เข้าร่วมโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดระยอง ซึ่งท่านผอ.ศิวเทพ สมชิต ได้ตระหนักในการจัดการเรียนรู้โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  โดยได้บอกกับข้าพเจ้าว่า

“ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561สำรวจพื้นที่การเรียนรู้ใกล้เคียง มีพื้นที่เกษตรท่องเที่ยวในต.แม่น้ำคู้  อ่างเก็บน้ำดอกกรายเป็นพื้นที่การเรียนรู้ ในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ของสำนักงานเกษตรของตำบล มีหลักสูตรให้ประชาชนเกษตรกรได้ศึกษาและมีคอร์สอบรมให้ โดยทางโรงเรียนประสานผอ.ศูนย์จัดกิจกรรมโครงการให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทำเป็นแผนตารางการเรียนรู้ ทำปุ๋ยหมัก การเพาะเห็ด ที่เด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ต่อมาในปีที่ 2 เราก็ขยายพื้นที่การเรียนรู้ของเรือนจำพื้นที่จังหวัดระยองที่อ่างแก้วมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ได้ศึกษาเรียนรู้มากขึ้น พาเด็กๆไปเรียนรู้และขยายแนวคิดไปยังโรงเรียนในเครือข่าย ทำแผนที่การเรียนรู้ร่วมกันไปเรียนรู้ในพื้นที่จริง ทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงร่วมกัน”

เราได้สร้างพื้นฐานการเรียนรู้ของเด็ก ให้ภูมิใจในอาชีพของบรรพบุรุษ ซึมซับโอกาสที่จะต่อยอด นำเทคโนโลยีการเกษตรของพ่อแม่  มาต่ออาชีพในอนาคต เมื่อมีความหมายต่ออาชีพแล้ว ครอบครัวก็จะอบอุ่นไม่เป็นภาระทางสังคมทำให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งมากขึ้น สร้างคนดีคืนสู่สังคม ที่ผมและโรงเรียนมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ลูกหลานในชุมชนได้ใช้เวลาว่างไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ท่านผอ.กล่าวทิ้งท้ายด้วยความภาคภูมิใจ.

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8  สพป.ระยองเขต 1

บทความโดย อารี แดงอุทัย และ พรทิพย์ เวชกามา