Zero Waste School เส้นทางสู่โรงเรียนจัดการขยะ โรงเรียนบ้านเจริญสุข สพป.ระยองเขต 2

ตอนเช้านักเรียนโรงเรียนบ้านเจริญสุข กำลังทำเขตพื้นที่รับผิดชอบ กวาดใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นนำมากองเก็บใส่เสวียนตามโคนต้นไม้ที่โรงเรียน เตรียมไว้ เพื่อทำเป็นปุ๋ยหมัก เด็กชายผู้มีความขยันขันแข็งเล่าว่า

“ จะทำปุ๋ยหมักที่ต้นไม้ของฉันโดยเอาใบไม้ ขี้วัววางสลับชั้นกันไปเรื่อยๆ ทุกๆวันจนเต็มเสวียน มี 6 จุดแบ่งเป็นชั้นมีพี่ๆเป็นพี่เลี้ยง ”

ท่านผอ.วิษณุ กุณฑลบุตร ก็เล่าที่มาของโรงเรียนจัดการขยะว่า

“ ลองเก็บขยะ 1 เดือนจากชุมชนได้ขยะ 2,000-3,000 กิโลกรัม รับซื้อมาจากผู้ปกครองนักเรียนขอความร่วมมือจาก อบต.วังหว้า เรื่องรถขนขยะ วิทยากรในการคัดแยกขยะมาจากชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) เรามีแรงบันดาลใจจากขยะใบไม้ในโรงเรียนทีมีมาก สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบริษัท ระยองพาแนล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน บริษัท วงษ์พานิช บริษัท ดาว สนับสนุนสมุดธนาคารขยะ เด็กๆมีสมุดฝากเงินธนาคารขยะทุกคนครั้งแรกสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองมีการ ประชุมปรึกษาหารือก่อนฝึกนักเรียนรู้จักสร้างรายได้และวิธีการจัดการขยะ ประเภทต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นทุกฐานการเรียนรู้ ”

เด็กหญิงชญาภา คำแหง ประธานนักเรียนมีใบหน้ายิ้มแย้ม เล่าต่อว่า

“ การจัดการขยะของโรงเรียน โดยหนูคิดว่าการทำโครงการนี้มีประโยชน์ สนุก ช่วยให้โรงเรียนสะอาด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขยะมีราคาดีเพราะโรงเรียนใช้ราคาของร้านรับซื้อโดยไม่คิดกำไร มีการคัดแยกขยะ ได้รู้ว่าอะไรขายได้ ราคาสูง เช่น ขวด กระป๋องอลูมิเนียมที่ได้เรียนรู้จากป้ายนิทรรศการมีความรู้บูรณาการเข้าหลายวิชา คณิต สังคม พละ ได้ออกกำลังกายมีทุนซื้ออุปกรณ์การเรียน ตอนเรียนต่อ ม.1 ช่วยให้โลกสะอาด ลดพลาสติกการจัดการขยะในห้อง มี 5 ถัง ใส่ขยะรีไซเคิล/ขยะทั่วไป/ฝุ่น/เศษดินสอและกระดาษ ”

อีกทั้ง คุณครูสุกัลยา คำต่อตั้ง กล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า โครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าเราทุกคนไม่ร่วมมือกัน

กิจกรรมของเรามี 8 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย

  • ฐานปุ๋ยหมักจากใบไม้
  • ฐานธนาคารขยะ
  • ฐานผักปลอดสารพิษ
  • ฐานเพิ่มมูลค่าจากขยะทั่วไป
  • ฐานน้ำหมักชีวภาพ
  • ฐานถังดำรักษ์โลก
  • ฐานคัดแยกขยะในโรงเรียน
  • ถังมหัศจรรย์

โดยธนาคารขยะคือฐานที่มีความภาคภูมิใจ เปิดรับซื้อขยะเดือนละ 1 ครั้ง วันศุกร์ที่ 2 ของเดือน ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการสภานักเรียน จัดการขยะเต็มรูปแบบ มีสมาชิกตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูและบุคคลากรเป็นสมาชิก 100% เต็ม มีการแจกบัตรคิว ชั่ง จดบันทึก จัดเก็บ มีการจัดการ มีการจัดทำป้ายความรู้ขยะแต่ละประเภท มีป้ายบอกราคาวันที่รับซื้อในแต่ละวัน สิ่งที่ได้เกิดผลกับเด็กๆที่มีเงินออม ก็ถือว่าประสบ ความสำเร็จในระดับหนึ่ง สิ่งสำคัญอยากขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ท่านผอ.วิษณุ เล่าต่อว่า

“ ผมมองว่าการสร้างจิตสำนึก จัดการขยะ เห็นของไม่มีค่า ทำให้มีค่า นำมาคัดแยกทำให้เด็กมีทุนการศึกษา ชุมชน ของเรายากจน เรารับซื้อราคาสูง ทำให้เด็กในครอบครัวมีความสุข ผมเคยเจอเด็กกับพ่อแม่ไปเก็บขยะตามเส้นทาง ซึ่งเขาเห็นรายได้ที่จะขายขยะเป็นเงินได้ เราทำกิจกรรมโรงเรียนจัดการขยะนี้เป็นการสอนเด็กๆ ด้วยกระบวนการ Active Learning โดยเด็กๆ มีการชั่งขยะ การคำนวณราคา การคิดราคา การพบปะพูดคุยสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานและ องค์กร เป้าหมายอยู่ที่นักเรียน ปัญหาขยะมีมากในปัจจุบัน ต้องสร้างนิสัยที่ดีให้กับเยาวชนในวันนี้ ที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีสมรรถนะที่ดีในวันหน้า อยากให้นักเรียนบ้านเจริญสุข ได้รับ การปลูกฝังให้เป็นคนที่ดีรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อเติบโตในวันข้างหน้า ถ้าใคร พูดถึงโรงเรียนบ้านเจริญสุขก็จะนึกถึงโรงเรียนจัดการขยะ ”

ท่านผอ.วิษณุ กุณฑลบุตร กล่าวด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธา.