ธนาคารโรงเรียนดีเด่น โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามตั้งอยู่ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เปิดทำการสอนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีโครงการเด่น คือ ธนาคารโรงเรียน คุณครูสิบเอกหญิงสุดใจ อินพะเนาว์ ที่ปรึกษาธนาคารโรงเรียน เล่าว่า

“ธนาคารโรงเรียนจัดตั้งโดยความ ร่วมมือกับธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอแกลง ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556จนถึงปัจจุบัน มีมากกว่า 1,500 บัญชี จุดเด่น มีการเพิ่มปริมาณบัญชีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครบ 100 % เพราะเจ้าหน้าที่ธนาคารตัวน้อย อยากให้น้อง ๆ พี่ ๆ ในโรงเรียนได้มีการออมกันทุกคน จึงขยันเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ฝากเงินดิฉันรู้สึกภูมิใจ ที่เด็กๆมีการออม มีความซื่อสัตย์ ได้ปลูกฝังให้เขามีนิสัยรักการออม ที่ติดตัว ไปใช้ชีวิต เมื่อออกจากโรงเรียนไปแล้ว”

ความต่อเนื่องของกิจกรรมธนาคารโรงเรียนที่ดำเนินการมากกว่า 10 ปี โดยเด็กหญิงศิริรัตน์ เห็นกระจ่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่าว่า

“หนูอยากรู้ว่าธนาคารเขาทำอะไรกันบ้าง เมื่อครูประกาศรับสมัครหนูก็มาสมัคร หนูเป็นพนักงานธุรการ บริการดูแลน้อง กรอกข้อมูลรับ-ฝากเงินส่งให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลและเจ้าหน้าที่ธนาคารฝ่ายบัญชี พนักงานของรา มีแผนกบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ แผนกธุรการ แผนกรับ-ฝากเงิน ตรวจเช็คข้อมูลวันละ 3-5 คน ธนาคารเปิดเวลา 07.30-8.30น. และเที่ยงเวลา 12.00-12.30 น. ถ้าคนเยอะ ก็จะบอกให้น้องเลื่อนมาฝากวันรุ่งขึ้น”

เด็กน้อยเล่าด้วยความภาคภูมิใจ ในงานที่ทำทุกวันและพูดต่อว่า

“ออมไว้ยามจำเป็นเมื่อไม่มีเงิน ก็มาถอน อยากซื้ออะไร ก็ซื้อได้ ”

คุณครูพัชมณ สรรพคุณ ครูผู้ดูแลธนาคารโรงเรียน เล่าต่อว่า

“การบริหารธนาคารเมื่อรับฝากเงินรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์ จะนำเงินไปฝากธนาคารธ.ก.ส.ที่อยู่ใกล้โรงเรียน โรงเรียนไม่ได้ให้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น แต่ใช้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยธนาคาร เพราะโรงเรียนจัดตั้งธนาคารเพื่อ ส่งเสริมอุปนิสัยการออมให้นักเรียนเท่านั้น ธนาคารธ.ก.ส..จะมีกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนในการส่งเสริมการออมมอบของขวัญของรางวัล เพื่อเพิ่มยอดฝากให้เด็กๆ มีกิจกรรมนักออมรุ่นเยาว์ กิจกรรมออม วันเด็ก กิจกรรมกล่องสุ่ม เป็นต้น ปัจจุบันยอดเงินฝากเป็นล้าน”

คุณครูกล่าวด้วยความภาคภูมิใจ และพูดทิ้งท้ายไว้ว่า

“เด็กเมื่อรู้จักออม ใช้เงินในอนาคตได้ ยามเดือดร้อน นำเงินช่วยแบ่งเบาผู้ปกครองได้”

ในการจัดการเรียนการสอน ครูทัศนีย์ โยธาวงศ์ครูผู้สอนสังคมศึกษา เล่าว่า

“กิจกรรมการส่งเสริมการออมเป็นหนึ่งฐานของการจัดการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนของเรา ยังเข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวพัฒน์ที่ฝึกเด็กให้มีความซื่อสัตย์และความกตัญญู ใน การจัดการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษาก็จะมีตัวชี้วัดให้นักเรียนรู้จักการออมซึ่งเราก็สอนเด็กตามสมการการออมคือ รายรับ-เงินออม=รายจ่าย เมื่อ เด็กๆรับเงินค่าขนมมาจากบ้าน เช้าจะเรียกร้องให้พ่อแม่ ซื้อของเล่นซื้อขนมก่อนมาโรงเรียนทางโรงเรียนก็ทำกิจกรรมการออม สอนเด็กให้ฝากก่อนใช้ ปรากฏว่านักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เวลาเปิดบริการไม่เพียงพอจึงจัดกิจกรรม กล่องติดปีกโดยธนาคารโรงเรียนทำกล่องฝากเงิน ผ่านเจ้าหน้าที่ห้องเรียนและครูประจำชั้นรับฝากเงินตามชั้นเรียน ตัวแทนเจ้าหน้าที่ประจำห้องเรียนตรวจสอบความถูกต้องและนำเงินมาส่งธนาคารรงเรียนเป็นแบบนี้ทุกวัน”

คุณครูยังกล่าวต่อว่า

“หนูภูมิใจที่เด็กอนุบาล1 ถึง ป.6 ได้ออมเงินทุกคน บางคน เรียนจบ ป.6 มีเงินออมเป็นหมื่นเป็นทุนการศึกษาเรียนต่อชั้นม.1 อย่างสบายไม่เดือดร้อนครอบครัว”

การดำเนินกิจกรรมผ่านการบริหารของท่าน ผอ.สาคร เจริญกัลป์ ที่อยากปลูกค่านิยมให้เด็ก ทำอย่างไรเงิน ที่มีอยู่ในมือจึงจะใช้ไม่หมด ออมเงินเป็นเรื่องที่ดี ส่งเสริมคุณธรรม ด้านความประหยัด ถ้าทำทุกวันจะติดเป็นนิสัย โตขึ้นจะเอาตัวรอดได้ ถ้ามีการวางแผนการใช้เงินตั้งแต่เด็กเขาจะไม่ลำบาก เพื่อ ให้เกิดความยั่งยืน ต้องสร้างแรงจูงใจ ให้กำลังใจทีมงานทั้งครูและเด็กๆ มีการส่งเสริมให้มี การออมอยู่เสมอ ต้องมีแคมเปญใครฝากได้100หรือเปิดบัญชีใหม่จะได้ ของรางวัล ให้คุณครูและ ผ.อ. ออมเงินกับธนาคารโรงเรียนเป็นแบบอย่าง หรือเช้ามาจะมีตะกร้าส่งเสริมการออมไปที่ชั้นเรียนเด็กๆ ก็ออมกัน เด็กๆ เมื่อเห็นเพื่อนๆ เขาออมเงินกัน ก็อยากออมด้วย ทุกคนก็ออมทุกวันความยั่งยืนคือการทำต่อเนื่อง จนกลายเป็นนิสัยและเป็นวัฒนธรรม ของโรงเรียน การให้กำลังใจทีมงานธนาคาร เด็กที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร ที่มีฐานะยากจนก็ให้ทุนการศึกษา หรือเมื่อปิดบัญชีปีสำหรับเด็กป.6 จบการศึกษา ก็พากันไปเลี้ยงขอบคุณบ้าง ในวันเด็กก็มอบใบประกาศให้เด็กพนักงานธนาคารทุกคนโดยยกย่องชื่นชมให้เป็น “เด็กดีศรีสารนารถ” ท่านผอ.ได้กล่าวคติสอนใจว่า

“เงินที่มีที่ตัวเรา แล้วเราใช้หมด ถ้าเราจำเป็นจะไปหาที่ไหน เพราะฉะนั้นการออมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด การวางแผนการใช้เงินที่ดี สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้ อย่างสง่างาม ถึงจะมีอายุมาก ก็ไม่ต้องพึ่งพาใคร”