รู้จักกับ … สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดระยอง

รู้จักกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดระยอง

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดระยอง เป็นองค์กรเครือข่ายแห่งความร่วมมือและสร้างสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดระยอง ซึ่งมีมากกว่า 80 สหกรณ์

จัดตั้งขึ้นตามระเบียบของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์ต่างๆทั้งในด้านวิชาการ ด้านการดำเนินธุรกิจ ด้านกฎหมาย ฯลฯ
การดำเนินกิจกรรมได้รับงบประมาณสนับสนุนบางส่วนจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขณะนี้ตั้งสำนักงานอยู่ที่ชั้นล่างของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ถึงแม้เป็นองค์กรน้องใหม่ของจังหวัด แต่ก็ได้ดำเนินกิจกรรม สืบเนื่องโดยการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มาจากสหกรณ์ต่างๆ ทุกประเภท ทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์บริการ สหกรณ์เครดิตยูเนียนและสหกรณ์นิคม

โดยปีที่ผ่านมาได้จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการโดยได้รับอนุมัติหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ และกำลังจะจัดอบรมคณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการในวันที่ 20 – 21 เมษายน 2567
ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดระยอง เพื่อเปิดรับสมาชิกของสมาคมจากสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดระยอง ซึ่งรวมทั้งสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูระยอง จำกัด ของเราด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม

นับเป็นครั้งแรกของระยองครับ ที่สหกรณ์ทุกแห่งได้มีโอกาสร่วมมือช่วยเหลือและสร้างสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน